Informacja o ochronie danych osobowych przetwarzanych przez spółkę E100 International Trade Sp. z o.o.z siedzibą w Warszawie uwzględniające Rozporządzanie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, swobodnego przepływu danych oraz w związku z uchyleniem dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO)


SPIS TREŚCI:


1. Administrator danych osobowych

2. Jakie dane osobowe przetwarzamy?

3. Dla jakich celów są przetwarzane Państwa dane osobowe?

4. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

5. Przechowywanie danych osobowych

6. Jakie prawa przysługują Państwu?

7. W jaki sposób można skorzystać ze swoich praw?

8. Informacje o odbiorcach danych osobowych

9. Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego

10. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

11. Informacja na temat zautomatyzowanego procesu decyzyjnego

12. Wykorzystanie danych osobowych do innych celów

13. Dane osobowe uzyskane z innych źródeł

14. Inspektor ochrony danych osobowych


1. Administrator danych osobowych:


Uprzejmie informujemy, że Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest E100 International Trade Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Pory 78/9, 02-757 Warszawa,wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000636760, NIP 5213745637, REGON 365202749, zwana dalej Administratorem.


Kontakt z Administratorem w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem email: gdpr@e100.eu


2. Jakie dane osobowe przetwarzamy?


Przetwarzamy następujące dane:

• imię i nazwisko, adres prowadzonej działalności

• numer telefonu, adres email

• stanowisko w strukturze organizacyjnej podmiotu

• NIP podmiotu

• osoby upoważnione do kontaktu

• PESEL

Przetwarzamy także dane osobowe innych osób (m. in. poręczycieli, zastawców):

• imię, drugie imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania

• dane dotyczące kondycji finansowej osób związanych z klientem


3. Dla jakich celów są przetwarzane Państwa dane osobowe?


Przetwarzanie danych osobowych jest konieczne dla celów uzasadnionych interesów prawnych Administratora danych osobowych, tj. przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji umów z kontrahentami, rozwijanie współpracy z klientami i dostawcami, oferowanie naszych usług potencjalnym klientom oraz realizacja transakcji biznesowych.


Naszymi klientami są klienci korporacyjnymi dlatego konieczne jest wskazanie osoby upoważnionej do kontaktu z nami w celu zapewnienia współpracy.

Przetwarzamy dane osobowe osób kontaktowych naszych klientów w celu prowadzenia i rozwijania współpracy z klientem, a także na potrzeby rozliczeń, zarządzania zaległymi należnościami oraz w zakresie dostawy towarów i usług.

Podanie danych osobowych na każdym współpracy jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne dla realizacji zawartej umowy.


4. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych


W związku z zakresem prowadzonej działalności gospodarczej Administrator przetwarza Pana/Pani dane osobowe w różnych celach, ale zgodnie z prawem. W związku z tym Administrator informuje w jakich celach przetwarzane są Pana/Pani dane wraz z podaniem podstawy prawnej.


• Na podstawie zgody, wyrażonej przez Pana/Pani w Ankiecie dla Klienta E100, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/ 679 z dnia 27.04.2016 r.;


• W celu zawarcia umowy, zgodne z art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/ 679 z dnia 7.04.2016 r.;• W celu spełnienia prawnych obowiązków ciążących na administratorze, zgodnie z art. 6ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/ 679 z dnia 27.04.2016 r.;


• W celu realizacji uzasadnionego interesu administratora, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f)Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/ 679 z dnia 27.04.2016 r.(np. cel marketingowy, analityczny).5. Przechowywanie danych osobowych


Na potrzeby świadczenia usług przechowujemy Państwa dane osobowe, tj.:


• dane osobowe klienta – przez cały czas trwania umowy z klientem, a także – po jej zakończeniu – przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, a także dla celów podatkowych i rachunkowych;• dane osobowe osób kontaktowych - przez cały czas, w jakim osoba ta pełni taką funkcję;


• dane osobowe innych osób – przez cały czas trwania umowy (np. umowy poręczenia).


6. Jakie prawa przysługują Państwu?


Prawo dostępu do danych 

Mają Państwo prawo do bycia informowanym o przetwarzaniu danych osobowych i otrzymania kopii Państwa danych, jakie przetwarzamy. Jeżeli nie przetwarzamy Państwa danych osobowych,przysługuje Państwu również prawo do otrzymania potwierdzenia tego faktu.


Prawo do sprostowania danych 

Przysługuje Państwu prawo do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, które są nieprawidłowe lub niewystarczające dla celów przetwarzania danych osobowych.


Prawo do usunięcia danych

Mają Państwo prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych w sytuacjach określonych w Ogólnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych. Państwa dane zostaną usunięte, jeśli nie ma żadnych podstaw prawnych do ich przechowywania.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili mogą Państwo cofnąć wyrażoną zgodę. W celu wycofania zgody należy wysłać maila na adres gdpr@e100.eu


Prawo do wyrażenia sprzeciwu

Przysługuje Państwu prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby uzasadnionych interesów Administratora danych osobowych w związku z Państwa szczególną sytuacją.

W każdym czasie mogą Państwo sprzeciwić się wobec przetwarzania Państwa danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego.


Prawo do ograniczenia przetwarzania danych 

Przysługuje Państwu prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.

W razie zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Administrator danych osobowych będzie przetwarzał dane osobowe tylko przechowując je. Przysługuje Państwu prawo takiego żądania na przykład wtedy, gdy kwestionują Państwo poprawność danych, zgodność przetwarzania z prawem albo zgłosili Państwo sprzeciw wobec przetwarzania a Państwa prośba jest jeszcze rozpatrywana.


Prawo do przenoszenia danych osobowych

Przysługuje Państwu prawo do otrzymania swoich danych osobowych oraz do przekazania ich innemu administratorowi.


7. W jaki sposób można skorzystać ze swoich praw?


Wszelkie wnioski o możliwość skorzystania z przysługujących Państwu praw należy przesłać naadres email: gdpr@e100.eu


8. Informacje o odbiorcach danych osobowych


E100 International Trade Sp. z o. o. jako Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe samodzielnie, ale współpracuje także z różnymi podmiotami. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty z następujących kategorii:

• upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. sądy,urzędy, inne organy państwowe);

• podmioty gospodarcze współpracujące z Administratorem (np. operatorzy drogowi, agencje zajmujące się odzyskiwaniem podatku VAT i akcyzy, i inni);

• podmioty powiązane z Administratorem, wchodzące do grupy kapitałowej E100, upoważnione do ich otrzymania na podstawie zawartych umów o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.


Informujemy, że każdy przypadek żądania udostępnienia danych osobowych jest rozpatrywany pod kątem zgodności z przepisami prawa.


9. Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego


Jeżeli uważają Państwo, że nie przetwarzamy Państwa danych osobowych zgodnie z RODO, mogą Państwo złożyć skargę do organu nadzorczego w Polsce - do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


10. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich


Informujemy, że Państwa dane osobowe będą przekazywane poza granice Europejskiego Obszaru Gospodarczego do spółek powiązanych z Administratorem oraz wchodzących do grupy kapitałowej E100, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w sposób zabezpieczający ich przekazywanie oraz przetwarzanie, tj. do:


• «Eurasian processing company» LTD z siedzibą w Republice Białoruś 224030, ul.Sovietskaja 83, m. Brześć, numer rejestracyjny №192009206; 

• "E100 Online" LTD z siedzibą w Smoleńsku 214025, ul. Normandie-Nieman, m. 35,biuro 306, numer rejestracyjny №1146733011105; 

• "Mosresurs" LTD z siedzibą w Smoleńsku 214025, ul. Normandie-Nieman, m. 35, biuro309, Rosyjska Federacja, numer rejestracyjny №1166733068150; 

• "Smolresurs" LTD z siedzibą w Smoleńsku 214025, ul. Normandie-Nieman, m. 35, biuro307, Rosyjska Federacja, numer rejestracyjny №1126733001449; 

• « 100 UA» LTD z siedzibą w Kijowie 04073, ul. S. Bandery 9/2A, biuro 2-301, Ukraina, Еnumer rejestracyjny №39359172; 

• "E100 Central Asia" LTD z siedzibą w Almatach 050057, ul. Zhandosova 58, biuro 416,Republika Kazachstanu, numer rejestracyjny №6426-1910-01; 

• «Yustis» Law Agency», Limited Liability Company z siedzibą w Brześciu 224005, ul.Gogola m. 48 p. 27, Republika Białoruś, numer rejestracyjny №291430631. 

• «Eurasian Fuel Solutions»LTD z siedzibą w Kijowie 04073, ul. S. Bandery 9/2, biuro 2-301, numer rejestracyjny №42493917 


a także do innych podmiotów świadczących usługi na rzecz Administratora, jeżeli przepisy Państwa trzeciego wymagają podania danych osobowych w celu realizacji umowy np. z operatorem płatnych dróg.


11. Informacja na temat zautomatyzowanego procesu decyzyjnego


Państwa dane są wykorzystywane do celów automatycznego profilowania w celu lepszego zrozumienia ruchu sieciowego i dopasowania naszej oferty do Państwa potrzeb.


12. Wykorzystanie danych osobowych do innych celów


Nie przetwarzamy Państwa danych osobowych dla żadnych innych celów niż te określone w niniejszym dokumencie. W przypadku zaistnienia nowych powodów przetwarzania danych osobowych w późniejszym okresie, zostaną Państwo poinformowani o tym fakcie, jak również o podstawach prawnych przetwarzania lub – w razie konieczności – poproszeni o zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla nowego celu.


13. Dane osobowe uzyskane z innych źródeł 


Informujemy, że aktualizujemy dane na temat klienta za pośrednictwem Bisnode, KRD, BiGInfoMonitor. Weryfikujemy dane klientów w bazie danych CEIDG, REGON, oraz Krajowego Rejestru Sądowego.


14. Inspektor Ochrony Danych Osobowych


Mogą Państwo kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych lub skorzystać z przysługujących Państwu praw za pomocą e-maila: gdpr@e100.eu


Adres:

E100 International Trade sp. z o. o.

ul. Pory 78/9

02-757 Warszawa